ข้าวพันธุ์ กข 79 คืออะไร

ข้าวพันธุ์ กข 79 ได้รับรองพันธุ์เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และอยู่ระหว่างการขยายพันธุ์เพื่อให้ได้จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าว รองรับพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 500,000 ไร่ ในปี 2563 กรมการข้าวจึงปรับแผนที่จะนำเมล็ดพันธุ์ กข79 จำนวนหนึ่งมาใช้ในโครงการนำร่องการผลิตและตลาดข้าวนุ่มครบวงจรในพื้นที่เขตชลประทาน ประมาณ 10,000 ไร่ เพื่อให้สามารถเพาะปลูกข้าว กข 79 ได้เร็วขึ้น และนำผลผลิตข้าวมาทดสอบตลาด ควบคู่กับการขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่ายให้กับชาวนาตามกำหนดการในปี 2563

ลักษณะประจำพันธุ์

–  เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยว 112 – 118 วัน เมื่อปลูกโดยวิธีปักดำ

–  ลำต้นสูงประมาณ 102 เซนติเมตร

–  ลักษณะทรงกอตั้ง ลำต้นแข็ง ใบสีเขียว ใบธงตั้งคอรวงโผล่เล็กน้อย

–  คุณภาพการสีดีมากสามารถผลิตเป็นข้าวสารได้ 100% ชั้น 1 ข้าวสุกมีลักษณะนุ่ม

–  ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้

–  ผลผลิตสูงเฉลี่ย 809 กิโลกรัมต่อไร่ มีศักยภาพสามารถให้ผลผลิตสูง 1,182 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าข้าวนุ่มพันธุ์อื่นๆ

–  ขนาดเมล็ดขาวกล้อง 7.74 x 2.16 x 1.80 มิลลิเมตร

–  ระยะพักตัว 6 สัปดาห์

ลักษณะเด่น

–  อมิโลส 16.82 %

–  คุณภาพข้าวสุกนุ่ม ไม่หอม

ข้อควรระวัง

–  ไม่ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง

พื้นที่แนะนำในการเพาะปลูก

เหมาะสำหรับปลูกในนาเขตชลประทาน ในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง